Aylık Bakım ile Yıllık Periyodik Kontrolün Farkı Nedir ?

Aylık Bakım Hizmeti: Asansörün tüm fonksiyonlarının çalışır ve aktif durumda olması için TSE HYB belgesine sahip yetkinliği mevcut firmalar tarafından her ay yapılması gerekli işlemlerdir.

Yıllık Periyodik Kontrol: Asansörün ve kullanıcıların güvenliğinin sağlanması açısından uygun şekilde çalıştığının tespiti ve uygun renkte etiketin verilmesi için yılda en az bir kere bina/işletme sorumlusu tarafından Belediyenin sözleşmeli A tipi muayene kuruluşuna yaptırılacak işlemdir.

  • Her iki işleminde esas amacı kullanıcıların can/mal güvenliği için yapılması gerekmektedir.
  • Her iki işlemin masrafları da bina/işletme sorumluları tarafından karşılanması gerekmektedir.

Aylık Bakım ve Yıllık Periyodik Kontrol İşlemlerinin Yasal Dayanağı Nedir?

24.06.2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği”

Yıllık Kontrol Ücretinin Yasal Dayanağı Nedir, Kime Ödenir?

24.06.2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlan “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” ile Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Ba­kanlığından tarafından 15.07.2015 tarihli 29417 sayılı Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilen­dirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24)

Ücret, binanızın bağlı bulunduğu belediyenin yetkilendirdiği A tipi muayene kuru­luşuna ödenir.

Yıllık Kontrol Ücretini Kimler Belirler?

Ücretler her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilir.

Binamızda İskan/ Ruhsat yok Yine de yaptırmalı mıyım?

Asansörün yıllık periyodik kontrolünün yapılması için çalışır olması yeterlidir. İlgili Belediye sınırları içerisinde yer alan tüm asansörlerin kontrolleri A Tipi muayene kuruluşu tarafından gerçekleştirilmelidir.

Asansörde tespit edilen uygunsuzluk varsa giderildikten sonra tes­cil işlemi için muayene raporu ile birlikte belediye ye ilgili birimine başvurulmalıdır.

Asansör Aylık Bakımını Yaptırmak Zorunlu mudur?

24.06.2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” ne göre, asansör­lere TSE HYB belgesine sahip yetkinliği mevcut yetkili firma tarafından her ay düzenli olarak bakım yapılması zorunludur ve bakım sözleşmesi yazılı ve imzalı olmalıdır. Bu yönetmeliğe dökümanlar menüsünden erişebilirsiniz.

Yıllık Periyodik Kontrolü Her Yıl Yaptırmak Zorunlu Mudur?

24.06.2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” ne göre, binanızın bağlı bulunduğu belediyenin yetkilendirdiği A tipi muayene kuru­luşuna her yıl asansörün yıllık periyodik kontrolünün yaptırılması zorunludur.

Asansörümüze Kırmızı Etiket Yapıştırdılar Ne Yapmalıyız?

Asansörde tespit edilen ve can/mal güvenliği açısından uygunsuz bulunan kusurlar 30 gün içerisinde giderilerek A Tipi muayene kuru­luşuna yazılı veya sözlü tekrar başvuru yapılmalıdır. Takip Muayenesi sonucu eksikler giderilmiş ise asansöre mavi veya yeşil bilgi etiketi iliştirilmesi sağlanmalıdır. Eksiklerin giderilmesi ve bu konuda daha fazla bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

Verilen Süre içerisinde Asansörümüzü Yaptırmazsak Ne Olur?

Asansörde tespit edilen uygunsuzluklar 30 gün içerisinde giderilmediği takdirde Belediye yetkilileri asansörü mühürleyecektir. Asansörde tespit edilen uygunsuzluklar giderilene kadar asansör mühürlü kalacaktır. Uygunsuzluk giderilmesi için belediyeye yazılı başvurularak mühür açma tutanağı düzenlenmesi ve akabinde tespit edilen uygunsuzluk­lar asansör firması tarafından giderilmesi gerekmektedir. Eksikleri giderilmesi ve bu konuda daha detaylı bilgi almak için Ankara Anıt Asansör Bakım Firması ile iletişime geçiniz.

Asansöre Takılan Mührü Kırarsak Ne Olur ?

24.06.2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlan “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” ne göre aykırı hareket eden bina sorumlusuna veya güvenlik kameralarınca tespit edilen kat maliklerine 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

Bina Sorumlusu Kimdir? Kat Malikleri Sorumlu mudur?

23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda değişiklik yapılmıştır. Şöyle ki;

“Madde 80. 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Buna göre;

“l) Ana gayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi.”

“Bu Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımasına rağmen yönetici ataması yapılmayan ana gayrimenkulde, birinci fıkrada sayılan işlerin yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur.” olarak değiştirilmiştir. Kısaca, binada yöneticisi yoksa tüm kat malikleri müştereken sorumlu olarak tanımlanmıştır.

Bina sorumlusu: Asansö­rün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkilisi olarak tanımlanmıştır.